اسامی رقابت کنندگان چهارمین دوره مسابقات رباتهای جنگجو _ کرمان _ اسفند 1397