رشته طراحی وب آقای هادی مصطفی پور از استان مازندران
رشته فناوری اطلاعات راهکاری نرم افزاری برای تجارت آقای سعید یارشکیبا از استان خوزستان