نتایج هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت - 1397
 
مرحله استانی هجدهمین مسابقات ملی مهارت
 
پوستر هجدهمین مسابقات ملی مهارت
 
منشور هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت 
 
 
 
پروژه های نمونه کشوری هجدهمین مسابقات ملی مهارت
 
برنامه آموزشی اردوهای آماده سازی مرحله کشوری
 
فهرست ابزار همراه رقابت کننده
فهرست مواد مصرفی مرحله کشوری 
فهرست ابزار و تجهیزات کارگاهی مرحله کشوری
 
برنامه زمانبندی مرحله کشوری هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت
فهرست مراکز مجری مرحله کشوری هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت به تفکیک رشته
 
تعریف رشته های هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت
 
فهرست رقابت کنندگان مرحله کشوری هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت به تفکیک استان
فهرست رقابت کنندگان مرحله کشوری هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت به تفکیک رشته
فهرست کارشناسان مرحله کشوری هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت به تفکیک استان
فهرست کارشناسان مرحله کشوری هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت به تفکیک رشته