دانلود : 2_ABILITY.pdf           حجم فایل 50 KB
   دانلود : برگزاری دومین مسابقات ملی مهارت ویژه افراد دارای معلولیت           حجم فایل 287 KB