شرح فنی رشته های چهل و پنجمین دوره مسابقات جهانی مهارت (کاران - 2019 )
برنامه آموزشی مرحله اول اردوی آماده سازی چهل و پنجمین دوره مسابقات جهانی مهارت (کازان 2019)
 
اسامی حائزین شرایط حضور در مرحله اول اردوی آماده سازی بر اساس رشته
اسامی حائزین شرایط حضور در مرحله اول اردوی آماده سازی بر اساس استان
ابزار همراه آزمون پایانی مرحله اول اردوی آماده سازی مسابقات جهانی مهارت روسیه _ (کازان  2019)
مراکز مجری آزمون پایان مرحله اول اردوی آماده سازی مسابقات جهانی مهارت روسیه (کازان 2019)
زمانبندی آزمون پایان مرحله اول اردوی آماده سازی مسابقات جهانی مهارت روسیه (کازان 2019)
اسامی حاضرین در اردوی مرحله اول آماده سازی مسابقات جهانی مهارت روسیه (کازان 2019) به تفکیک استان
اسامی حاضرین در اردوی مرحله اول آماده سازی مسابقات جهانی مهارت روسیه (کازان 2019) به تفکیک رشته
 
 اسامی حائزین شرایط حضور درمرحله دوم اردوی  آماده سازی مسابقات جهانی مهارت (کازان 2019) به تفکیک رشته
 اسامی حائزین شرایط حضور درمرحله دوم اردوی  آماده سازی مسابقات جهانی مهارت (کازان 2019) به تفکیک استان
 

 اسامی راه یافتگان به مرحله تخصصی اردوی آماده سازی مسابقات جهانی مهارت روسیه _ کازان 2019