دانلود : برنامه آموزشی اردوی آماده سازی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات - رشته تبرید و تهویه           حجم فایل 734 KB
   دانلود : برنامه آموزشی اردوی آماده سازی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات - رشته آشپزی           حجم فایل 399 KB
   دانلود : برنامه آموزشی اردوی آماده سازی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات - رشته کنترل صنعتی           حجم فایل 734 KB
   دانلود : برنامه آموزشی اردوی آماده سازی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات - رشته تراش CNC           حجم فایل 565 KB
   دانلود : برنامه آموزشی اردوی آماده سازی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات - رشته فناوری آب           حجم فایل 571 KB
   دانلود : برنامه آموزشی اردوی آماده سازی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات - رشته فناوری مد           حجم فایل 420 KB
   دانلود : برنامه آموزشی اردوی آماده سازی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات - رشته رباتیک           حجم فایل 646 KB
   دانلود : برنامه آموزشی اردوی آماده سازی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات - رشته طراحی و توسعه وب           حجم فایل 643 KB
   دانلود : برنامه آموزشی اردوی آماده سازی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات - رشته کاشیکاری دیوار وکف           حجم فایل 646 KB
   دانلود : برنامه آموزشی اردوی آماده سازی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات - رشته طراحی مهندسی مکانیک           حجم فایل 904 KB
   دانلود : برنامه آموزشی اردوی آماده سازی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات - رشته سرویس و تعمیر کار خودروهای سنگین           حجم فایل 726 KB
   دانلود : برنامه آموزشی اردوی آماده سازی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات - رشته اتصالات           حجم فایل 554 KB
   دانلود : برنامه آموزشی اردوی آماده سازی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات - رشته طراحی فضای سبز           حجم فایل 392 KB
   دانلود : برنامه آموزشی اردوی آماده سازی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات - رشته نقاشی خودرو           حجم فایل 554 KB
   دانلود : برنامه آموزشی اردوی آماده سازی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات - رشته سازه های چوبی           حجم فایل 462 KB
   دانلود : برنامه آموزشی اردوی آماده سازی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات - رشته فناوری طراحی گرافیک           حجم فایل 730 KB
   دانلود : برنامه آموزشی اردوی آماده سازی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات - رشته مدیریت سیستم های تحت شبکه           حجم فایل 626 KB
   دانلود : برنامه آموزشی اردوی آماده سازی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات - رشته فناوری خودرو           حجم فایل 869 KB
   دانلود : برنامه آموزشی اردوی آماده سازی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات - رشته جواهرسازی           حجم فایل 493 KB
   دانلود : برنامه آموزشی اردوی آماده سازی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات - رشته کابینت سازی           حجم فایل 613 KB
   دانلود : برنامه آموزشی اردوی آماده سازی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات - رشته آجرچینی           حجم فایل 493 KB
   دانلود : برنامه آموزشی اردوی آماده سازی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات - رشته تاسیسات الکتریکی           حجم فایل 818 KB
   دانلود : برنامه آموزشی اردوی آماده سازی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات - رشته الکترونیک           حجم فایل 623 KB
   دانلود : برنامه آموزشی اردوی آماده سازی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات - رشته صافکاری خودرو           حجم فایل 270 KB
   دانلود : برنامه آموزشی اردوی آماده سازی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات - رشته راهکارهای نرم افزاری برای تجارت           حجم فایل 623 KB
   دانلود : برنامه آموزشی اردوی آماده سازی مرحله کشوری هجدهمین مسابقات - رشته ساخت و تولید تیمی           حجم فایل 983 KB