حمايت دولت كانادا از چهلمين مسابقات مهارت جهاني 2009 در كلگوري
 
در 7 ماه مارس آقاي مونته سولبرگ ‘ وزير منابع انساني و توسعه اجتماعي از اختصاص بودجه 4/13 ميليون دلاري براي چهلمين مسابقات مهارت جهاني در كلگوري كانادا خبر داد. 
 
آقاي سولبرگ اظهار داشت" دولت كانادا درنظر دارد بيشترين نيروي ماهر‘ بهترين فارغ التحصيلان و بيشترين نيروي كار را در دنيا بوجود آورد. همكاري ما با مهارت جهاني 2009 كلگوري ‘استعداد نيروي كار ماهر و جوان كانادا را به نمايش مي گذارد‘ همچنين جوانان كانادا فرصت هاي بدست آمده در مشاغل حرفه اي و تكنولوژيها را مورد بررسي قرار خواهند داد و تجارت هاي بيشتري كه وابسته به كارگران ماهر به منظور سرمايه گذاري در كانادا مي باشد را تقويت مي نمايد. "
ريچارد والكر ‘مدير و رييس هييت اجرايي مسابقات مهارت جهاني 2009 گفت: "ما در نظر داريم تا مجري بهترين مسابقات مهارت جهاني كه تا كنون انجام شده‘ باشيم. حمايت دولت كانادا به دليل ميزباني اين كشور از مسابقات مهارت جهاني مي باشد."
دولت كانادا بودجه 4/13 ميليون دلاري از محل برنامه اطلاع رساني جوانان براي اين پروژه اختصاص داده است. فعاليت هاي اطلاع رساني جوانان كه توسط كارفرمايان‘ انجمن كارفرمايان و سازمانها تهيه مي شود پاسخگوي تغيير نياز هاي بازار كار بوده و انجمن ها را براي شناخت جوانان بعنوان بخش مهمي از نيروي كار ترغيب مي نمايد.
اين پروژه تعهد دولت كانادا را براي ايجاد يك اقتصاد قوي براي تمامي كانادايي ها متذكر مي شود.
 
اطلاع رساني جوانان
 
اطلاع رساني جوانان طرحي است كه تحت برنامه بيمه اشتغال كه مكمل استراتژي اشتغال جوانان كانادايي دولت مي باشد ‘سرمايه گذاري شده است. اطلاع رساني جوانان كمك مالي براي پروژه هاي طراحي شده براي نشان دادن موضوعات بازار كارمهيا مي نمايد تا انجمن هايي را كه مي توانند براي رشد استراتژي هاي منابع انساني به منظور پرداختن به نياز هاي حال و آينده منابع انساني بكار روند با آن مواجه نمايد.