مسابقات جهاني مهارت كالگري 2009 و برنامه هاي تبليغاتي رسانه هاي گروهي و دهكده رقابت كنندگان
در بحبوحه آمادگي براي مسابقات جهاني مهارت 2009 كالگري‚ رسانه هاي گروهي فعاليتهاي تبليغاتي خود را آغاز نموده اند . تبليغات مسابقات جهاني مهارت كالگري از طريق تلويزيون‚ اينترنت و بصورت الكترونيكي انجام خواهد شد بدين ترتيب كه كانالهاي تلويزيوني داخلي براي داخل كانادا تبليغات ميكنند و نشريات‚ اينترنت و تبليغات الكترونيكي براي فرا سوي مرزها فعاليت مينمايند. نسخه تبليغات تلويزيوني در وب سايت از طريق لينك video gallery قابل بهره برداري است.
سازمان جهاني مهارت طي سفري به كالگري از امكانات و محل اسكان مسابقات بازديد نمود. دهكده رقابت كنندگان‚ فضاي خارق العاده اي است و داراي امكانات گسترده اي از جمله كتابخانه‚ باشگاه‚ زمين بسكتبال‚ زمين هاكي روي يخ‚ فروشگاه مواد غذايي و فضاهاي باز ميباشد بعلاوه وسيله اياب و ذهاب آماده نقل و انتقال افراد از دهكده تا محل مسابقات است مسافت بين دهكده و محل مسابقات 15دقيقه ميباشد.