اولين  اجلاس جوانان در ملبورن استراليا كه مقارن با نشست مجمع عمومي و نمايندگان كشورها در سازمان جهاني مهارت تشكيل گرديد. ترغيب و حمايت از گسترش شبكه هاي رقابت كنندگان ادوار گذشته و فعاليتهاي جوانان در سازمان جهاني مهارت و گسترش اثر بخشي سازمان مهارت جهاني در راستاي آرمانها و ديدگاهها از جمله اهداف اجلاس جوانان( WSYF ) است.
اجلاس جوانان رويداد بسيار مهمي در تقويم سازمان جهاني مهارت محسوب ميشود بدليل اينكه شركت كنندگان در فعاليتهاي سازمان وارد ميشوند و از طريق اين اجلاس گفتمان ميكنند و ايده هاي خود را ارائه ميدهند لذا از كليه كشور هاي عضو ميخواهيم برگزيدگان دوره هاي قبل را انتخاب و به وين اعزام نمايند.
موضوع اجلاس امسال تحت عنوان برگزيدگان در عرصه جهاني نامگذاري شده است و همچنين 6 هدف طرح مصوب كه در شيزوكاي 2007به تصويب مجمع عمومي رسيد بررسي ميشود. لازم به ذكر است اين طرح در راستاي شكوفايي پتانسيل سازمان جهاني مهارت تصويب گرديد. طرح مذكور در سايت WWW. WorldSkills.Org در دسترس مراجعين است.
 در اين دوره سازمان مهارت اتريش طي ابتكار جالبي مكان اجلاس را در ميان باغهاي زيباي Schössl  در نظر گرفته‚ بطوريكه هتل محل اقامت در فاصله 5دقيقه اي از قصر زيباي Shönbrunn  قرارگرفته است.
سازمان مهارت اتريش ثبت نام براي اجلاس جوانان را از طريق وب سايت GA2008 انجام ميدهد و بزودي برنامه مشروح اجلاس را در سايت قرار خواهد داد.
از اين گذشته جلسه مذاكره اي ميان نمايندگان حاضر در اجلاس جوانان و ديگر برگزيدگان كه موفق به حضور در اجلاس نشده اند جهت تبادل ايده ها ‚ نظرات و پيشنهادات تشكيل ميگردد.جهت مشاهده نتايج و گزارش نهايي مربوط به اجلاس به سايت wsyf.worldskills.org/ http://forum- مراجعه نماييد.
اگر پرسشي در اين زمينه داريد درنگ نكنيد و با اين آدرس پست الكترونيكي Christine.scoot@worldskills.org مكاتبه نماييد و يا به سايت WWWW.worldskillsyouthforum.com مراجعه نماييد.