نشست مجمع عمومي همزمان با اجلاس جوانان در شهر زيباي وين برگزار ميگردد كه انتظار ميرود رويدادي مفيد و پربارباشد.  برنامه نشست مجمع متشكل از جلسات كميته هاي فني و استراتژي است كه نمايندگان فني و رسمي كشور هاي عضودر آن حضور خواهند داشت .
در اين اجلاس ميزبان مسابقات 2013تعيين ميشود و آنچه كه مسلم است مسابقات جهاني مهارت ميرود تا بعنوان راه چاره اي براي حل مشكلات مهارت در ميان كشورها مطرح گردد و از طرفي نيز كسب امتياز ميزباني در ميان كشورها به رقابت سختي بدل شده و خيل پيشنهادات كشورها با اطمينان دهي از پوشش گسترده رسانه اي و حمايتهاي محيطي با هدف كسب ميزباني مسابقات بالطبع ماراتن تماشايي خواهد بود. با اميد و آرزوي موفقيت براي اين كشورها!