تنظيم توسط مهارت جهاني
 
ماه گذشته نمايندگان اعضا wsi از كره و هند همراه با نماينده اسپانسر جهاني سامسونگ و دو عضو هييت اجرايي wsi ميهمان اتحاديه صنايع هند در دهلي نو بودند.
هدف اين جلسه كه توسط رياست wsi جك دوسلدورف برگزار شد توسعه مشاركت مهارتهاي نو براي گسترش مزاياي آن‘ نه تنها براي كره و هند بلكه براي ديگر اعضا wsiبه خصوص درمنطقه آسيا ميباشد. واكنش هاي ابتكاري به يكي از اهداف  worldskills action plan كه در شيزوكا تاييد شده بود به منظور توسعه آموزش و يادگيري منابع و حمايت آن براي ماموريت wsi و پيشبرد مهارت ها در جهان مي باشد. كره يكي از معتبرترين اعضا با سابقه عملكرد قوي مي باشد. بسياري از قهرمانان كره اي سطح مهارت خود را با انجام فعاليت براي سامسونگ ارتقا داده اند.به عنوان اسپانسر جهاني wsi‘ سامسونگ از مشاركت ابتكاري از طريق همكاري با كارشناساني كه از كارمندان داراي مدال بوده و همچنين پرداخت هزينه توسعه آموزش آنلاين مرتبط با اين مشاركت حمايت خواهد نمود. HRD كره نيز تمايل به مشاركت در امر مسابقات مهارت "شناخت چگونگي"مشروط بر دسترسي به برنامه هاي آموزشي و استانداردها و همچنين مديريت آموزش براي آندسته از اشخاصي كه در هند و ديگر كشورهاي آسيايي هستند و مسئول سازمان دهي مسابقات مهارت مي باشند‘ را دارد.
بوسيله يكي از شركت هاي وابسته به سامسونگ ‘ كردو –تهيه كننده مواد و كارشناسان آموزش الكترونيكي براي شركتها و موسسات در سراسر جهان – طرحي براي همكاري با مهارتهاي هند تهيه نمود تا 2 يا 3 مدول آموزش الكترونيكي با عملكرد بالاي قهرمانان مهارت كره ايجاد نموده و آنها را در سيستم VET هند هدايت نمايد و مشاهده كند كه آيا آنها استاندارد هاي اجرايي WSI  را توليد و مهارت هاي بخش خدمات را در فرهنگ هاي مختلف انتقال مي دهند.
هند با مهارت هاي IT  بسيار پيشرفته و آشنايي كامل با سيستم هاي آموزش الكترونيكي يك زمينه آزمايشي مناسب بود براي مشاهدهاينكه آيا مهارت هاي HANDS ON مي تواند استفاده از آخرين تكنولوژي IT را ارتقا دهد.
در صورت ثابت شدن كارآيي ‘اين روش پيشنهاد مي شود كه سيستم آموزش الكترونيكي مهارتها براي استفاده همه اعضا از طريق وب سايت WSI بكار گرفته شود.
براي اين بخش ‘طرح هاي اتحاديه صنايع هندوستان در نظر دارد كه يك مركز آموزشي مهارت جهاني را به عنوان مركز نشر استانداردهاي مهارت با حمايت  اسپانسر هاي ملي و بين المللي داير نمايد.
رياست جلسه ‘آقاي دوسلدورف در پايان جلسه اظهار داشت :
"تلفيق مهارتهاي نوين آموزش الكترونيكي به پشتيباني سامسونگ و اولين مركز آموزشي مهارتهاي جهاني كه در هندوستان بوسيله CLL برگزار خواهد شد‘به هدف مشترك ما براي بوجود آوردن استاندارد هاي اجرايي مهارت براي جواناني كه به آنها دسترسي ندارند ‘ كمك بزرگي مي نمايد.  اين مشاركت ها ‘ ارزش و اعتبار مهارت جهاني را به عنوان يك شبكه جهاني از افراد ‘آژانسها و شركت هايي كه براي موفقيت ها و كاميابي هاي مشترك در مهارت ها تلاش مي نمايد را تاييد مي كند."