تنظيم توسط كميته سازمان دهي ژاپن براي فستيوال بين المللي مهارت ها براي همگان
 
بيش از 41000 دانش آموز در سطوح ابتدايي ،راهنمايي و دبيرستان در شيزوكا و 23000 دانش آموز از بخش اداري شيزوكا شانس تجربه دانش هاي دست اول در بسياري ازمهارت هاي حرفه اي را داشتند. يك چنين موقعيتي شايد تنها يك بار در طول زندگي براي افراد بوجود آيد كه بتوانند بسياري از مهارت ها و حرفه ها را در يك جا تجربه كنند. مسابقات مهارت جهاني ‘تصوير آموزش هاي حرفه اي ‘مهارت ها و مشاغل را در ميان شركت كننده گان و كارشناسان ارتقا بخشيده است.
مسابقات مهارت جهاني شيزوكا ‘با ايجاد دهكده شركت كننده گان و با تهيه برنامه يك كشور يك مدرسه باعث ايجاد دوستيهاي بين المللي شده است. مسابقات  2007 با در نظر گرفتن تعداد شركت كنند گان و بازديد كننده گان با شكوه ترين رويدادي بود كه در شيزوكا رخ داد. تسهيلا ت و هتلها در شيزوكا‘ الگوي جهاني دسترسي آسان و استفاده ايمن و راحت همگان را به اجرا گذاشتند.
رسانه ها ‘افكار عمومي را با پر رنگ جلوه دادن قهرمانان جوان و مهارت هاي حرفه اي آنان ترغيب نمودند. رسانه ملي NHK)) سي و نهمين مسابقات جهاني مهارت را در يك برنامه ويژه 60 دقيقه اي تلويزيوني در ماه دسامبر 2007 و در يك برنامه ديگر 90 دقيقه اي زنده در 14 ژانويه 2008 پخش كردند .اين برنامه باعث گسترده تر شدن ديد جوانان شد. مقامات شيزوكا و شهرهاي اطراف در كل جهان شناخته شده اند.
آخرين ارزيابي رسمي مسابقات مهارت جهاني در جلسه JOCISF  كه در اين ماه برگزار خواهد شد انجام مي شود.
براي دريافت اطلاعات بيشتر با ميتسي كاواكامي تماس بگيريد: