در 19ژانويه يادداشت تفاهمي ميان سازمانهاي مهارت هند و بريتانيا طي نشست سران دو كشور در دهلي نو امضا شد. اين يادداشت تفاهم توسط ژنرال مهتا (Mehta ) مدير كل اتحاديه صنايع هند و     Simon Bartleyرئيس كل سازمان مهارت بريتانيا به امضا رسيد.
سازمان مهارت هند در سال 2007 رسما" به خانواده بين المللي سازمان جهاني مهارت پيوست. روابط حسنه ميان سازمان مهارت بريتانيا و اسپانسر اصلي اش (City & Guilds ) با سازمان مهارت هند منجر به انعقاد تفاهم نامه مذكور گرديد تا بموجب آن همكاريهاي دو كشور در زمينه مهارتهاي فني و حرفه اي مستحكم گردد. طبق مفاد يادداشت تفاهم‚ دو كشور مشتركا با بهره گيري از تجارب يكديگر در راستاي توسعه تيمهاي مهارت ملي و حضور در مسابقات جهاني تشريك مساعي خواهند داشت و در مسابقات ملي خود از وجود نمايندگان فني و شركت كنندگان يكديگر استفاده مينمايند.