ليست ابزار ، تجهيزات و مواد مصرفي مرحله استاني
 پکیج اطلاعاتی مربوط به دوره آموزش داوری و ارزشیابی مسابقات - CIS
 لیست تجهیزات، ابزار و مواد مصرفی مرحله کشوری
 لیست ابزار همراه کارآموز مرحله کشوری
 ابزار و تجهیزات همراه رقابت کننده در اردوی آماده سازی مرحله کشوری
 اسامی افراد حاضر در اردوهای آماده سازی مرحله کشوری
 اسامي کارشناسان مرحله کشوري سيزدهمين دوره مسابقات ملي مهارت
 اردوي آماده سازي مرحله کشور سيزدهمين دوره مسابقات ملي مهارت
 

   دانلود : اسامي کارشناسان مرحله کشوري سيزدهمين دوره مسابقات ملي مهارت به تفکيک رشته           حجم فایل 372 KB
   دانلود : اسامي کارشناسان مرحله کشوري سيزدهمين دوره مسابقات ملي مهارت به تفکيک استان           حجم فایل 425 KB
   دانلود : لیست خودروهای مورد مسابقه مرحله کشوری رشته فناوری اتومبیل           حجم فایل 135 KB
   دانلود : لیست رقابت کنندگان مرحله کشوری به تفکیک رشته           حجم فایل 392 KB
   دانلود : لیست رقابت کنندگان مرحله کشوری به تفکیک استان           حجم فایل 447 KB
   دانلود : مراکز مجري برگزاري سيزدهمين دوره مسابقات ملي مهارت           حجم فایل 156 KB
   دانلود : اسامي رقابت کنندگان مرحله کشوري سيزدهمين دوره مسابقات ملي مهارت           حجم فایل 447 KB
   دانلود : فهرست رقابت کنندگان مرحله کشوری سیزدهمین مسابقات ملی مهارت به تفکیک استان           حجم فایل 447 KB
   دانلود : اسامی کارشناسان مسئول سیزدهمین مسابقات ملی مهارت           حجم فایل 166 KB
   دانلود : منشور سیزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت           حجم فایل 2520 KB