در حال حاضر بنیاد ملی نخبگان تسهیلاتی به برگزیدگان مسابقات ملی و بین المللی مهارت نمی دهد و تسهیلات زیر در سنوات قبل تایید شده بود و در حال حاضر اجرا نمی گردد.

 
 تسهیلات بنیاد ملی نخبگان به برگزیدگان مسابقات ملی و بین المللی مهارت
آیین نامه پشتیبانی از برگزیدگان مسابقات ملی و بین المللی مهارت