دانلود : برنامه آموزشی مرحله اول اردوی ٢٠١١- رشته الكترونيك           حجم فایل 707 KB
   دانلود : برنامه آموزشی مرحله اول اردوی ٢٠١١- رشته طراحي گرافيك           حجم فایل 49 KB
   دانلود : برنامه آموزشی مرحله اول اردوی ٢٠١١- رشته پشتیبانی شبکه           حجم فایل 82 KB
   دانلود : برنامه آموزشی مرحله اول اردوی ٢٠١١- رشته فناوری اتومبیل           حجم فایل 38 KB
   دانلود : برنامه آموزشی مرحله اول اردوی ٢٠١١- رشته طراحی وب           حجم فایل 82 KB
   دانلود : برنامه آموزشی مرحله اول اردوی ٢٠١١- رشته جوشکاری           حجم فایل 43 KB
   دانلود : برنامه آموزشی مرحله اول اردوی ٢٠١١- رشته تراش CNC           حجم فایل 31 KB
   دانلود : برنامه آموزشی مرحله اول اردوی ٢٠١١- رشته مکاترونیک           حجم فایل 43 KB
   دانلود : برنامه آموزشی مرحله اول اردوی ٢٠١١- رشته ساخت و تولید تیمی           حجم فایل 36 KB
   دانلود : برنامه آموزشی مرحله اول اردوی ٢٠١١- رشته برودتی           حجم فایل 24 KB
   دانلود : برنامه آموزشی مرحله اول اردوی ٢٠١١- رشته جواهر سازی           حجم فایل 20 KB
   دانلود : برنامه آموزشی مرحله اول اردوی ٢٠١١- رشته نجاری           حجم فایل 24 KB
   دانلود : برنامه آموزشی مرحله اول اردوی ٢٠١١- رشته رباتیک           حجم فایل 35 KB
   دانلود : برنامه آموزشی مرحله اول اردوی ٢٠١١- رشته کنترل صنعتی           حجم فایل 66 KB
   دانلود : برنامه آموزشی مرحله اول اردوی ٢٠١١- رشته تاسیات الکتریکی           حجم فایل 73 KB
   دانلود : برنامه آموزشی مرحله اول اردوی ٢٠١١- رشته کاربردهای نرم افزار           حجم فایل 66 KB
   دانلود : برنامه آموزشی مرحله اول اردوی ٢٠١١- رشته فرز CNC           حجم فایل 43 KB