دانلود : فرم گزارش ويژه ناظرين ستاد راهبري مسابقات ملي مهارت           حجم فایل 47 KB
   دانلود : فهرست كارشناسان دهمين مسابقات ملي مهارت مرحله كشوري به تفكيك رشته-نسخه نهايي           حجم فایل 175 KB
   دانلود : فهرست كارشناسان دهمين مسابقات ملي مهارت مرحله كشوري به تفكيك استان-نسخه نهايي           حجم فایل 200 KB
   دانلود : دستورالعمل نحوه تكميل فرم هاي ارزشيابي (به انضمام فرم هاي مربوطه)           حجم فایل 204 KB
   دانلود : نامه شماره ٣٩٣٧٠/٣٤٠/٨٨ درباره مرحله كشوري دهمين مسابقات ملي مهارت           حجم فایل 50 KB
   دانلود : نامه شماره ٨١٧٤٦/٣٣/٣٤٠درباره مرحله كشوري دهمين مسابقات ملي مهارت           حجم فایل 206 KB
   دانلود : نامه شماره ٤٠٠٤٧/٣٤٠/٨٨ درباره مرحله كشوري دهمين مسابقات ملي مهارت           حجم فایل 84 KB
   دانلود : فرم ٥- فرم انتخاب كارشناس مسئول و معاون يازدهمين مسابقات ملي مهارت           حجم فایل 29 KB
   دانلود : فرم ٤- فرم نظرخواهي از بازديدكنندگان دهمين مسابقات ملي مهارت-مرحله كشوري           حجم فایل 39 KB
   دانلود : فرم ٣- فرم نظرخواهي از برگزيدگان و كارشناسان دهمين مسابقات ملي مهارت-مرحله كشوري           حجم فایل 67 KB
   دانلود : فرم ٢-ويژگي هاي رفتاري رقابت كنندگان دهمين مسابقات ملي مهارت- مرحله كشوري           حجم فایل 39 KB
   دانلود : فرم ١-ويژگي هاي رفتاري رقابت كنندگان دهمين مسابقات ملي مهارت- مرحله كشوري           حجم فایل 39 KB
   دانلود : تلفن همراه مسئولين برگزاري دهمين مسابقات ملي مهارت- مرحله كشوري           حجم فایل 40 KB
   دانلود : فهرست رقابت كنندگان دهمين مسابقات ملي مهارت مرحله كشوري به تفكيك رشته-نسخه نهايي           حجم فایل 257 KB
   دانلود : فهرست رقابت كنندگان دهمين مسابقات ملي مهارت مرحله كشوري به تفكيك استان-نسخه نهايي           حجم فایل 266 KB
   دانلود : آدرس محل هاي برگزاري مرحله كشوري دهمين مسابقات ملي مهارت-١٣٨٨           حجم فایل 43 KB
   دانلود : استانهای میزبان دهمین مسابقات ملی مهارت مرحله کشوری رشته های تراش و فرزCNC           حجم فایل 53 KB
   دانلود : برنامه زمان بندی مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت-١٣٨٨           حجم فایل 65 KB
   دانلود : فهرست استانهای برگزارکننده مرحله کشوری دهمین مسابقات ملی مهارت-١٣٨٨           حجم فایل 26 KB
   دانلود : منشور دهمين دوره مسابقات ملي مهارت           حجم فایل 1066 KB