رشته فرز CNC ابزار همراه نياز ندارد
رشته تراش CNC ابزار همراه نياز ندارد
رشته فناوري اطلاعات-كاربرد نرم افزارها ابزار همراه نياز ندارد
رشته طراحي صفحات وب ابزار همراه نياز ندارد
رشته جواهرسازي  ابزار همراه مورد نياز به تشخيص مربي و برگزيده آورده شود.
   دانلود : جديد- ابزار همراه رشته كنترل صنعتي اردوي آماده سازي مسابقات جهاني ٢٠٠٩-كاناد           حجم فایل 77 KB
   دانلود : ابزار همراه رشته فناوري اطلاعات پشتيباني شبكه اردوي آماده سازي مسابقات جهاني ٢٠٠٩-كانادا           حجم فایل 45 KB
   دانلود : ابزار همراه رشته تاسيسات الكتريكي اردوي آماده سازي مسابقات جهاني ٢٠٠٩-كانادا           حجم فایل 44 KB
   دانلود : ابزار همراه رشته كابينت سازي اردوي آماده سازي مسابقات جهاني ٢٠٠٩-كانادا           حجم فایل 64 KB
   دانلود : ابزار همراه رشته جوشكاري اردوي آماده سازي مسابقات جهاني ٢٠٠٩-كانادا           حجم فایل 61 KB
   دانلود : ابزار همراه رشته فناوري طراحي گرافيك اردوي آماده سازي مسابقات جهاني ٢٠٠٩-كانادا           حجم فایل 69 KB
   دانلود : ابزار همراه رشته الكترونيك صنعتي اردوي آماده سازي مسابقات جهاني ٢٠٠٩-كانادا           حجم فایل 81 KB
   دانلود : ابزار همراه رشته فناوري برودتي اردوي آماده سازي مسابقات جهاني ٢٠٠٩-كانادا           حجم فایل 73 KB