دانلود : اسامي راه يافتگان به اردوي تخصصي چهلمين مسابقات جهاني مهارت (كانادا-٢٠٠٩) به تفكيك رشته           حجم فایل 89 KB
   دانلود : اسامي راه يافتگان به اردوي تخصصي چهلمين مسابقات جهاني مهارت (كانادا-٢٠٠٩) به تفكيك استان           حجم فایل 90 KB
   دانلود : مكان آزمون پاياني مرحله دوم اردوهاي آماده سازي مسابقات جهاني           حجم فایل 35 KB
   دانلود : برنامه زمانبندي آزمون پاياني مرحله دوم اردوهاي آماده سازي مسابقات جهاني مهارت           حجم فایل 59 KB
   دانلود : اسامي برگزيدگان حاضر در اردوي مرحله دوم آماده سازي به تفكيك استان           حجم فایل 73 KB
   دانلود : طرح بهداشت رواني در اردوي مسابقات جهاني مهارت           حجم فایل 87 KB
   دانلود : اسامي برگزيدگان حاضر در اردوي مرحله اول آماده سازي به تفكيك رشته           حجم فایل 114 KB
   دانلود : اسامي برگزيدگان حاضر در اردوي مرحله اول آماده سازي به تفكيك استان           حجم فایل 130 KB
   دانلود : فهرست مشاهدات سازگاري و روانشناختي           حجم فایل 151 KB
   دانلود : دستورالعمل تشكيل و تكميل پرونده روانشناختي           حجم فایل 99 KB
   دانلود : طرح عملياتي روانشناختي برگزيدگان           حجم فایل 97 KB
   دانلود : نامه ارسالي به كليه مناطق در خصوص آزمون پاياني مرحله اول (شماره ٧٢٦٤٨-٣٤٠)           حجم فایل 59 KB
   دانلود : نامه ارسالي به كليه مناطق در خصوص آزمون پاياني مرحله اول (شماره ٧٢٦٤٤-٣٤٠)           حجم فایل 58 KB
   دانلود : برنامه زمانبندي آزمون پاياني مرحله اول اردوهاي آماده سازي- فرز و تراش           حجم فایل 36 KB
   دانلود : برنامه زمانبندي آزمون پاياني مرحله اول اردوهاي آماده سازي           حجم فایل 96 KB