جستجوی پیشرفته جستجو در وب
دانلود
دانلود > مسابقات بين المللي مهارت > چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت-2015 > پروژه های چهل و سومین مسابقات جهان - برزیل 2015
   
برنامه ها

  نمونه پروژه چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته کنترل صنعتی   - 15 مگابايت

  نمايش : 502  -  دانلود : 1554


نمونه پروژه چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته کنترل صنعتی ..... پروژه نمونه .......... ...

  نمونه پروژه چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته طراحی و توسعه وب  - 60 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 569  -  دانلود : 1543


نمونه پروژه چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته طراحی و توسعه وب ..... پروژه نمونه .......... ...

  نمونه پروژه چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته مدیریت سیستمهای تحت شبکه  - 7 مگابايت

  نمايش : 468  -  دانلود : 1511


نمونه پروژه چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته مدیریت سیستمهای تحت شبکه .... پروژه نمونه....... ...

  نمونه پروژه چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته تاسیسات الکتریکی  - 5 مگابايت

  نمايش : 470  -  دانلود : 1505


نمونه پروژه چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته تاسیسات الکتریکی ....... پروژه نمونه .............

  پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته تاسیسات الکتریکی  - 23 مگابايت

  نمايش : 449  -  دانلود : 1470


پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته تاسیسات الکتریکی .... پروژه نهایی........

  نمونه پروژه چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته قنادی (شیرینی پزی)  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 484  -  دانلود : 1468


نمونه پروژه چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته قنادی (شیرینی پزی) .... پروژه نمونه....... ...

  پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته نقاشی خودرو  - 12 مگابايت

  نمايش : 407  -  دانلود : 1454


پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته نقاشی خودرو .............. پروژه نهایی .................

  پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته مدیریت سیستمهای تحت شبکه  - 15 مگابايت

  نمايش : 455  -  دانلود : 1433


پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته مدیریت سیستمهای تحت شبکه .... پروژه نهایی....... ...

  نمونه پروژه چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته نقاشی خودرو  - 1 مگابايت

  نمايش : 417  -  دانلود : 1395


نمونه پروژه چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته نقاشی خودرو .............. نمونه پروژه .................. ...

  پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته فناوری مد  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 532  -  دانلود : 1378


پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته فناوری مد ........... پروژه نهایی ................

  پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته جواهرسازی  - 1 مگابايت

  نمايش : 650  -  دانلود : 1377


پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته جواهرسازی ............پروژه نهایی ...................

  پروژه چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته آجرچینی  - 7 مگابايت

  نمايش : 429  -  دانلود : 1372


نمونه پروژه چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته آجرچینی .......... پروژه نهایی .............

  پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته طراحی فضای سبز  - 3 مگابايت

  نمايش : 513  -  دانلود : 1369


پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته طراحی فضای سبز .....پروژه نهایی ........

  نمونه پروژه چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته کاشیکاری دیوار و کف  - 0 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 488  -  دانلود : 1367


نمونه پروژه چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته کاشیکاری دیوار و کف .... پروژه نمونه ..........

  پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته قنادری (شیرینی پزی)  - 1 مگابايت

  نمايش : 417  -  دانلود : 1357


پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته قنادری (شیرینی پزی) .... پروژه نهایی....... ...

  نمونه پروژه چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته کابینت سازی  - 26 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 449  -  دانلود : 1348


نمونه پروژه چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته کابینت سازی ..... پروژه نمونه........

  پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته فناوری خودرو  - 69 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 451  -  دانلود : 1339


پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته فناوری خودرو ...

  پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته لوله کشی و گرمایشی  - 6 مگابايت

  نمايش : 483  -  دانلود : 1337


پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته لوله کشی و گرمایشی ..... پروژه نهایی........

  پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته الکترونیک  - 48 مگابايت

  نمايش : 467  -  دانلود : 1334


پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته الکترونیک ..... پروژه نهایی .......... ...

  نمونه پروژه چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته طراحی فضای سبز  - 147 مگابايت

  نمايش : 488  -  دانلود : 1333


نمونه پروژه چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته طراحی فضای سبز ..... پروژه نمونه ..........

  پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته کاشیکاری دیوار و کف  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 448  -  دانلود : 1329


پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته کاشیکاری دیوار و کف ..... پروژه نهایی.......

  نمونه پروژه چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته اتصالات  - 23 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 497  -  دانلود : 1318


نمونه پروژه چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته اتصالات .... پروژه نمونه.......

  پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته اتصالات  - 62 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 513  -  دانلود : 1315


نمونه پروژه چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته اتصالات ..... پروژه نهایی .......

  نمونه پروژه چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته فناوری مد  - 1 مگابايت

  نمايش : 464  -  دانلود : 1314


نمونه پروژه چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته فناوری مد ....... پروژه نمونه ..............

  نمونه پروژه چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته تبرید و تهویه  - 3 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 505  -  دانلود : 1312


نمونه پروژه چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته تبرید و تهویه .... پروژه نمونه..............

  پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته کابینت سازی  - 15 مگابايت

  نمايش : 438  -  دانلود : 1310


پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته کابینت سازی ...... پروژه نهایی........

  نمونه پروژه چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته لوله کشی و گرمایشی  - 3 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 459  -  دانلود : 1302


نمونه پروژه چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته لوله کشی و گرمایشی ...... پروژه نمونه ........

  پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته تبرید و تهویه  - 3 مگابايت

  نمايش : 472  -  دانلود : 1301


پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته تبرید و تهویه .... پروژه نهایی.......

  نمونه پروژه چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته آجرچینی  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 428  -  دانلود : 1286


پروژه چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته آجرچینی .............. نمونه پروژه ........................

  پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته طراحی و توسعه وب  - 1 مگابايت

  نمايش : 454  -  دانلود : 1256


پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته طراحی و توسعه وب .... پروژه نهایی ...........

  پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته صافکاری خودرو  - 11 مگابايت

  نمايش : 454  -  دانلود : 1206


پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته صافکاری خودرو ..... پروژه نهایی .......... ...

  پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته جوشکاری  - 1 مگابايت

  نمايش : 471  -  دانلود : 1200


پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته جوشکاری ............پروژه نهایی ................... ...

  نمونه پروژه چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته صافکاری خودرو  - 5 مگابايت

  نمايش : 446  -  دانلود : 1191


نمونه پروژه چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته صافکاری خودرو ..... پروژه نمونه .......... ...

  پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته ساخت و تولید  - 6 مگابايت

  نمايش : 444  -  دانلود : 1089


پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته ساخت و تولید ..... پروژه نهایی ....... ...

  پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته فرز CNC  - 47 مگابايت

  نمايش : 560  -  دانلود : 1075


پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته فرز CNC ...... پروژه نهایی ...........

  پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته تراش CNC  - 26 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 585  -  دانلود : 1052


پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته تراش CNC ..... پروژه نهایی ........

  نمونه پروژه چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته ساخت و تولید   - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 582  -  دانلود : 1031


نمونه پروژه چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته ساخت و تولید .... پروژه نمونه....... ...

  پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته آشپزی  - 1 مگابايت

  نمايش : 450  -  دانلود : 1026


پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته آشپزی ........... پروژه نهایی ................ ...

  پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته مکاترونیک  - 50 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 597  -  دانلود : 1016


پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته مکاترونیک ......... پروژه نهایی ...............

  پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته رباتیک  - 26 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 479  -  دانلود : 1001


پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته رباتیک ..........پروژه نهایی ...... ...

  پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته کنترل صنعتی  - 24 مگابايت

  نمايش : 503  -  دانلود : 1000


پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته کنترل صنعتی ..... پروژه نهایی .......... ...

  نمونه پروژه چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته جواهرسازی  - 9 مگابايت

  نمايش : 549  -  دانلود : 963


نمونه پروژه چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته جواهرسازی ..............نمونه پروژه ......................

  نمونه پروژه چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته جوشکاری  - 5 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 447  -  دانلود : 940


نمونه پروژه چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته جوشکاری ..... پروژه نمونه .......... ...

  پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته راهکارهای نرم افزاری برای تجارت  - 26 مگابايت

  نمايش : 523  -  دانلود : 603


پروژه نهایی چهل و سومین مسابقات جهانی مهارت - رشته راهکارهای نرم افزاری برای تجارت ............پروژه نهایی ................... ...

بازديدکنندگان اين صفحه: 2885464 | بازديدکنندگان امروز: 571 | کل بازديدکنندگان: 9204957 | بازديدکنندگان آنلاین: 1 | زمان بارگزاري صفحه: 4.1972 ثانيه